Accountancy

"Het advies van uw accountant is goud waard"

Accountantscontrole

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken;

Bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht (monopolietaak van de accountant)

 

Bijzondere mandaten

Opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag in geval van:

Fusies en splitsingen;

Omzetting van vennootschapsvorm;

Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Specifieke opdrachten

Waardebepaling van ondernemingen - waardering van aandelen;

Financiële analyse;

Begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten;

Assistentie bij verkoop/overname van vennootschappen.

Nieuws

Als een werknemer kosten maakt in opdracht van of ten voordele van de werkgever, dan zal de werkgever die in principe terugbetalen. Dergelijke betalingen zijn “kosten eigen aan de werkgever”. Ze zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer en gewoon aftrekbaar in hoofde van de werkgever. In principe moet de werknemer de echtheid en het bedrag van de uitgave bewijzen. Maar er zijn uitzonderingen.

Een “vaste vertegenwoordiger” is de persoon die optreedt voor een vennootschap die bestuurder is in een andere vennootschap. Volgens het Hof van Cassatie kan zo’n vaste vertegenwoordiger fiscaal ook als een bestuurder beschouwd worden. Een arrest dat belangrijke gevolgen heeft.

Jobstudenten combineren hun studie met tewerkstelling. Binnen bepaalde grenzen kan dat tegen bijzondere voorwaarden, zowel op het vlak van de sociale zekerheid als op het vlak van de belastingen. Jobstudenten tijdens de coronacrisis genieten van extra versoepelingen.