Accountancy

"Het advies van uw accountant is goud waard"

Accountantscontrole

Het verifiëren en corrigeren van de boekhoudkundige stukken;

Bijstand vennoot/aandeelhouder in het kader van zijn individueel controlerecht (monopolietaak van de accountant)

 

Bijzondere mandaten

Opmaak van het wettelijk verplicht controleverslag in geval van:

Fusies en splitsingen;

Omzetting van vennootschapsvorm;

Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

Specifieke opdrachten

Waardebepaling van ondernemingen - waardering van aandelen;

Financiële analyse;

Begeleiding en advies bij kredietaanvragen en investeringsprojecten;

Assistentie bij verkoop/overname van vennootschappen.

Nieuws

Met de achterwaartse verliesverrekening of loss carry-back wilde de regering de liquiditeitspositie van ondernemers in coronatijden vrijwaren. Maar de gunstmaatregel is enkel mogelijk als de vennootschap haar eigen liquiditeitspositie niet hypothekeerde door de uitkering van dividenden of meer algemeen door een ‘verdeling van het eigen vermogen’. Hoe zit het dan met tantièmes?

Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat bericht betrof de invoering van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen. Het kwam er om belastingplichtigen in snelheid te pakken.

Het parlement keurde midden november een maatregel goed die vennootschappen moet toelaten om na de coronacrisis, de financiële reserves weer op te bouwen. Houdt u uw winsten in de vennootschap, dan bespaart u snel maar tijdelijk, heel wat belastingen.